Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
I. UVOD
Molo longo rental j.d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija) sa sjedištem u Rijeci, Antuna Branka
Šimića 60, OIB: 46200696946, ID-CODE: HRSR-51-040418049, je turistička agencija
specijalizirana za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor (vila).
Agencija surađuje samo s onim iznajmljivačima čiji smještajni objekti zadovoljavaju visoke
standarde pružanja usluge smještaja i koji posjeduju sve za to potrebne dozvole nadležnih
državnih tijela.
Agencija djeluje kao posrednik putem koje gost odnosno najmoprimac sklapa ugovor o najmu
s vlasnikom kuće za odmor odnosno vile.
Ovi Opći Uvjeti poslovanja (u tekstu: Opći uvjeti) proizvode pravne učinke od trenutka kada
gost prilikom rezervacije termina smještaja na web stranici Agencije uplati akontaciju za
smještaj. Po primitku akontacije Agencija će gostu poslati pisanu potvrdu koja će sadržavati
pojedinosti rezerviranog termina i smještajnog objekta. Time Opći uvjeti i pisana potvrda
postaju sastavnim dijelom ugovora o najmu koji sklapaju gost kao najmoprimac i vlasnik vile
kao najmodavac.
II. CIJENA SMJEŠTAJA I NAČINI PLAĆANJA
Cijena smještaja izražena je u eurima i na web stranici Agencije bit će istaknuta cijena
dnevnog i tjednog najma smještajne jedinice. U cijenu smještaja uključeni su troškovi struje,
potrošnje vode, plina, interneta, obveznih davanja jedinici lokalne samouprave, boravišna
pristojba, prijava boravka, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje
bazena i okućnice i porez na dodanu vrijednost (PDV).
Akontacija prilikom rezervacije termina iznosi 30 % od prodajne cijene smještaja.
Rezervacija je obavezna i plaćanjem akontacije gost prihvaća Opće uvjete poslovanja koji
time postaju sastavnim dijelom Ugovora o najmu vile. Agencija će po primitku akontacije
gostu putem e-maila dostaviti pisanu potvrdu o lokaciji i drugim pojedinostima rezerviranog
termina u smještajnom objektu. Ne zaprimi li Agencija akontacija u roku od 5 (pet) radnih
dana od dana rezervacije, smatrat će se da ugovor o najmu nije niti sklopljen.
Plaćanja akontacije trebaju biti izvršena u eurima (EUR), a mogu se izvršiti putem kreditne
kartice ili bankovnog transfera. Agencija neće biti odgovorna ako prilikom plaćanja dođe do
razlike u naplaćenom iznosu zbog bankovnih naknada ili razlike u tečaju valute. Ugovor o
najmu smatrat će se sklopljenim kada Agencija zaprimi iznos akontacije.
Za plaćanje preostalih 70 % ugovorene cijene smještaja dozvoljene su sve metode plaćanja
kao za uplatu akontacije. Plaćanje kreditnim karticama i bankovnim transferom treba izvršiti
najkasnije do 30 dana prije dolaska u vilu kako bi društvo MOLO LONGO RENTAL imalo
dovoljno vremena za prosljeđivanje uplate vlasniku.
Gostu se neće moći vratiti uplaćena akontacija u slučaju otkazivanja rezervacije s obzirom da
Agencija, sukladno ugovoru nje i vlasnika vile, zaprimljeni iznos prosljeđuje vlasniku, uz
iznimku slučajeva koje predviđa Ugovor o posredovanju turističkim smještajem između
Agencije i vlasnika vile.

III. UVJETI PLAĆANJA PREMA DANU REZERVACIJE
a) uvjeti rezervacije učinjene 30 i više dana prije početka razdoblja rezerviranog termina:
– Ako je gost plaćanje izvršio putem kreditne kartice, naplata akontacije dospijeva
odmah po plaćanju. Ako je gost plaćanje izvršio putem bankovnog transfera, uplaćeni
iznos Agencija mora zaprimiti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana plaćanja.
– Ako je plaćanje izvršeno putem kreditne kartice ili bankovnim transferom, ostatak od
70 % od cijene smještaja dospijeva na naplatu najkasnije do 30 (trideset) dana prije
početka razdoblja rezerviranog termina. Ako je odabrano plaćanje u gotovini (u
vilama u kojima postoji mogućnost takvog načina plaćanja), ostatak od 70 % od cijene
smještaja dospijeva na naplatu neposredno po dolasku gosta u vilu pri čemu gost
neposredno plaća vlasniku vile ili drugoj ovlaštenoj osobi. Dolaskom u vilu gost ne
može plaćanje izvršiti putem kreditne kartice.
b) uvjeti rezervacije učinjene 30 i manje dana prije početka rezerviranog termina
– Cjelokupan iznos najma dospijeva odmah na naplatu u slučaju plaćanja putem kreditne
kartice ili bankovnog transfera. Plaćanje putem bankovnog transfera nije moguće ako
je između dana rezervacije i dana početka rezerviranog termina period kraći od 15
dana.
– Ako uvjeti rezervacije termina u vili omogućavaju plaćanje u gotovini, akontacija na
naplatu dospijeva odmah, a ostatak cijene od 70 % prilikom dolaska gosta u vilu.
Dolaskom u vilu gost ne može plaćanje izvršiti putem kreditne kartice.
c) Propusti li gost izvršiti plaćanje prema rokovima određenim u Općim uvjetima, takvo
ponašanje smatrat će se osobito grubom povredom ugovorne obveze zbog koje se
ugovor o najmu automatski raskida bez obaveze Agencije na poštivanje otkaznog
roka. U slučaju takvog raskida ugovora o najmu gost gubi pravo na sve uplate
uplaćene Agenciji.
IV. UVJETI OTKAZIVANJA
Ako gost otkaže rezervaciju do 90 dana prije rezerviranog termina, gostu će se vratiti svi
iznosi uplaćeni Agenciji.
Ako gost otkaže rezervaciju u vremenskom roku kraćem od 90 dana prije rezerviranog
termina, uplaćena akontacija od 30 % od cijene smještaja te ostali iznosi plaćeni Agenciji
neće se vratiti gostu. Agencija će u ovom slučaju zadržati svoju proviziju uvećanu za porez na
dodanu vrijednost dok će bez odgađanja preostali primljeni iznos uplata od strane gosta
umanjenih za proviziju uplatiti na bankovni račun vlasnika vile.
Ako je do otkazivanja smještaja došlo nakon što je gost u cijelosti platio cijenu rezerviranog
smještaja, a gost ima osnovanu zakonsku osnovu za povrat uplaćenih sredstava, vlasnik vile je
novčana sredstva dužan vratiti gostu. Ako Agencija procijeni da je zahtjev gosta za povrat
uplaćene Akontacije opravdan, vlasnik vile je dužan gostu vratiti uplaćeni iznos akontacije
umanjen za proviziju Agencije.
U slučaju pravomoćne presude po zahtjevu za povrat uplaćene akontacije, svaka strana
Ugovora obvezuje se vratiti onaj dio akontacije koji je dobila, odnosno, postupiti sukladno
donesenoj sudskoj presudi.

Za otkaz već sklopljenog ugovora o najmu gost je dužan Agenciji uputiti obavijest isključivo
pisanim putem ili na e-mail adresu Agencije.
Rezervacija termina u pojedinoj vili ne može se prenijeti na drugu vilu jer Agencija
zaprimljene uplate od gosta bez odgađanja prosljeđuje vlasniku vile. Međutim, ako gost uspije
pronaći osobu koja će umjesto njega boraviti u vili u istom rezerviranom terminu, za iste
uvjete i cijenu, Agencija će, po primitku obavijesti gosta sa svim podatcima o novom gostu,
izvršiti prijenos ugovora o najmu na novog gosta. Novome gostu Agencija će dostaviti pisanu
potvrdu o prijenosu ugovora. Agencija u ovom slučaju zadržava već zaprimljeni iznos od
prvotnog gosta dok je novi gost obvezan platiti razliku u cijeni do pune cijene smještaja.
Ako nastupe izvanredne okolnosti koje niti jedna strana ugovora o najmu u vrijeme njegova
sklapanja nije mogla predvidjeti (štrajk, rat, požar, poplava i dr. slučajevi više sile) a zbog
kojih ispunjenje ugovora o najmu postane nemoguće ili znatno otežano, vlasnik vile i
Agencija imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor o najmu. Agencija i vlasnik vile se u
ovakvim slučajevima ne mogu smatrati odgovornim s obzirom da je do raskida ugovora došlo
zbog uzroka koje oni nisu mogli predvidjeti, spriječiti i koji su općenito izvan njihove moći
upravljanja.
*Kao datum otkaza rezervacije uzima se datum kada je zaprimljena obavijest o otkazivanju
*Povrat novčanih sredstava gostu Agencija vrši u roku od 15 dana od dana primitka.
*Agencija Molo Longo odgovara za sve reklamacije, povrate novčanih sredstava i prigovore
vezane za transakcije učinjene u rezervaciji smještaja. Prigovori i reklamacije šalju se na:
villas@mololongo.com
Prethodno navedeni storno uvjeti ne primjenjuju se ako su razlozi otkaza rezervacije sljedeći:
– hrvatska županija u koju gost dolazi je stavljena na crvenu listu (odnosno gost mora u
karantenu po povratku),
– strana država iz koje gost dolazi je stavljena na crvenu listu (odnosno gost ne može
napustiti državu u kojoj boravi),
– granice prema Hrvatskoj su zatvorene,
– gost je zaražen koronavirusom.
U slučaju zaraze, potrebno je dostaviti dokument koji potvrđuje da je gost zaražen
koronavirusom. Također, u slučaju zatvaranja granica ili stavljanja na crvenu listu; objava
mora biti od službenog državnog tijela. Ako je otkaz u ovim uvjetima opravdan, primjenjuju
se uvjeti:
– do 14 dana prije datuma dolaska – puni povrat novca.
– od 13 dana prije datuma dolaska – voucher za rezerviranu vilu u cijelosti, vrijedi
sljedećih 18 mjeseci.
Pandemija, uzrokovana koronavirusom, proglašena je 11.03.2020. godine, stoga su svi gosti
svjesni rizika zaraze i putovanja. Izuzev prethodno navedena četiri razloga, gost nema pravo
na povrat novca te se primjenjuju regularni storno uvjeti.
V. DOLAZAK I PRIJAVA GOSTA
Check-in/check-out
Gostu će se omogućiti ulazak u smještajni objekt najranije u 17:00 h na dan dolaska. Na dan
odlaska najkasniji izlazak je u 10:00 h. Agencija gostu može omogućiti i raniji ulazak u

smještajni objekt ako to okolnosti dozvoljavaju o čemu će pravodobno obavijestiti gosta.
Odlazak gosta iz vile prije isteka rezerviranog termina i bez da o tome prethodno obavijesti
Agenciju bit će na trošak i rizik gosta te Agencija neće snositi nikakvu s time povezanu
odgovornost i troškove.
Prijava gosta
Postupak prijave gosta vrši vlasnik vile. Prilikom prijave gosta vlasnik vile je ovlašten tražiti,
a gost se obvezuje dati na uvid važeću osobnu ispravu, u skladu s pozitivnim propisima
Republike Hrvatske. Vlasnik vile će podatke gosta koristiti isključivo u svrhu prijave gosta.
Odbije li gost dati na uvid osobnu ispravu vlasnik vile zadržava pravo uskrate pružanja usluge
smještaja, a gost time gubi do tada uplaćenu akontaciju. Agencija se neće smatrati
odgovornom u slučaju neovlaštenog korištenja ili bilo kakve zlouporabe osobnih podataka
gosta od strane vlasnika vile.

VI. PRAVILA SMJEŠTAJA
a) Broj osoba
Najveći broj gostiju koji u rezerviranom terminu može boraviti u vili naznačen je na web
stranici Agencije i/ili vile. Pisana potvrda koju Agencija šalje gostu po plaćanju akontacije
također će sadržavati naznaku maksimalnog kapaciteta vile. Kapacitet vile obuhvaća jednako
odrasle osobe i djecu.
U slučaju da bez dozvole vlasnika u vili boravi više osoba od maksimalno dopuštenog
kapaciteta, uključujući pratnju i posjetitelje gostiju, Agencija i vlasnik imaju pravo raskinuti
ugovor o najmu bez obveze poštivanja otkaznog roka, a gosti se obvezuju napustiti vilu u
roku od 24 h od takvog raskida ugovora. Eventualno preostalo, a neiskorišteno vrijeme
rezerviranog termina, bit će naplaćeno kao da ugovor o najmu nije raskinut, a gost za to
vrijeme nema pravo tražiti povrat uplaćenog novca.
b) Grupe mladih
Osobe do 25 godina starosti smatraju se grupama mladih za koje mogu vrijediti posebni uvjeti
smještaja sukladno pravilima koje odredi vlasnik svake pojedine vile. Gosti su obavezni
prilikom rezervacije smještaja informirati Agenciju o starosnoj dobi grupe gostiju koja će
boraviti u vili.
Propust gosta da to učini ne utječe na važenje posebnih pravila za grupe mladih i ima za
posljedicu da Agencija može otkazati rezervaciju bez povratka uplaćenih sredstava gostu.
c) Šatori i kamp kućice
Gostima nije dopušteno na okućnici vile ili u njezinoj blizini postavljati šatore, kamp kućice
ili sl. U suprotnom, gostu će se otkazati ugovor o najmu uz obvezu gosta i svih osoba koje
borave u vili da trajno napuste vilu u roku od 2 (dva) sata od otkaza ugovora o najmu. U
slučaju ovakve povrede ugovora gost gubi pravo na povrat novčanih sredstava za
neiskorištene dane rezerviranog termina.
d) Novosagrađene i adaptirane vile

Ako gost boravi u novoizgrađenoj ili nedavno adaptiranoj vili, imat će razumijevanja za
posljedice novogradnje u smislu nedovoljno izrasle i formirane vegetacije na eksterijeru vile.
Ova odredba ne podrazumijeva bilo kakvu nefunkcionalnost ponuđenog sadržaja vile.
e) Bazeni
Ako vila posjeduje bazen, gost se obvezuje poštivati pravila njegova korištenja dobivena od
strane Agencije ili vlasnika vile, a samo korištenje bazena isključiva je odgovornost gosta.
Zimski termin smještaja može podrazumijevati i nemogućnost korištenja bazena. Prethodno
navedeno odnosi se i na korištenje hidromasažnih kada ili bazena. Gostima je zabranjeno
stajanje ili bilo kakvo opterećenje težinom poklopaca bazena i hidromasažnih kada zbog čega
može nastati šteta, a koju je gost dužan nadoknaditi neposredno vlasniku vile.
f) Kućni ljubimci
Na web stranici vile ili Agencije bit će naznačena mogućnost i uvjeti držanja kućnih
ljubimaca u vili ili okućnici vile. Gost je prilikom rezervacije smještaja obvezan naznačiti broj
kućnih ljubimaca koji će s njime boraviti u vili. Gost je obavezan zatražiti posebno pisano
odobrenje namjerava li u vili držati više od dva kućna ljubimca. Propusti li gost prijaviti
kućnog ljubimca/ljubimce ili u vilu dovede više kućnih ljubimaca nego što je to naznačio
prilikom rezervacije, vlasnik ili Agencija imaju pravo raskinuti ugovor o najmu bez obveze
poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju gost je dužan napustiti vilu u roku od 2 (dva) sata sa
svim osobama koje borave u vili te gubi pravo na povrat novčanih sredstava za neiskorištene
dane rezerviranog termina.
Kod boravka kućnih ljubimaca u vili cijena najma smještaja može se automatski uvećati za
cijenu dodatnog čišćenja koje je potrebno kod boravka kućnih ljubimaca, ako je to predviđeno
uvjetima smještaja u vili. Kućnim ljubimcima ni u kojem slučaju nije dopušten pristup bazenu
niti smiju boraviti na namještaju vile. Vlasnici kućnih ljubimaca odgovorni su za svaku štetu
nastalu njihovim boravkom i dužni su počistiti izmet i mokraću iza svojih kućnih ljubimaca.
Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su kućne ljubimce cijepiti i općenito držati u stanju
propisanom mjerodavnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima. Agencija i vlasnik vile ni na
koji način nisu odgovorni za bilo kakvu štetu i bolesti koji bi nastali od kućnih ljubimaca
gostiju vile.
Ako bi gost boravkom u vili u kojoj boravak kućnih ljubimaca nije dopušten zadobio
alergijsku ili sličnu reakciju, Agencija se neće smatrati odgovornom s obzirom da ne može
jamčiti da u vili ranije nisu boravili kućni ljubimci putem vlasnika vile ili gostiju.
g) Buka
U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne
stišaju, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju
vlasnik i/ili Agencija ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez
otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu skupa sa svim
osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Agencije tražiti povrat iznosa
plaćenog smještaja.
VII. KUĆNI RED
U svakoj vili na vidljivom mjestu istaknut je kućni red vile. Gosti su dužni pridržavati se
kućnog reda kao i uputa ponašanja i postupanja u vili dobivenim od strane vlasnika vile ili

Agencije. Nepoštivanje kućnog reda može se smatrati teškom povredom ugovora o najmu u
kojem slučaju vlasnik ili Agencija imaju pravo raskinuti ugovor o najmu bez obveze
poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju gost je dužan napustiti vilu u roku od 2 (dva) sata sa
svim osobama koje borave u vili te gubi pravo na povrat novčanih sredstava za neiskorištene
dane rezerviranog termina. Isto vrijedi i kada gosti bukom i galamom remete javni red i mir.
VIII. SIGURNOSNI POLOG
Sigurnosni polog služi kao sredstvo osiguranja u slučaju počinjenja štete od strane gosta,
osoba u njegovoj pratnji i općenito osoba za koje se gost može smatrati odgovornim, poput
posjetitelja i dr. osoba koje sami nisu prijavljeni kao gosti u vili.
Visina sigurnosnog pologa gostu će biti naznačena u pisanoj potvrdi rezervacije. Prilikom
check outa ako se utvrdi da gost nije počinio nikakvu štetu, polog će mu se vratiti u cijelosti.
Ako je počinjena šteta manja od visine pologa, gostu će se vratiti preostali iznos pologa nakon
odbitka vrijednosti štete. Ne pokriva li polog štetu u cijelosti, gost je dužan vlasniku vile
nadoknaditi punu vrijednost učinjene štete.

IX. ŠTETA NA VILI
Gost je obvezan brinuti se da vila prilikom njegova izlaska bude u istom stanju u kojem ju je
zatekao prilikom ulaska. Gost je dužan ponašati se odgovorno prema vili, njezinom inventaru
i svemu što mu je omogućeno koristiti u sklopu vile. U slučaju počinjenja štete, gost je
odgovoran neposredno vlasniku vile sukladno točkama VII. i VIII. Uvjeta. Štetom će se
smatrati i svaka potreba za dodatnim čišćenjem vile, njezinog namještaja i aparata, kao i
svaka potreba za angažmanom servisera i/ili kućnog majstora nastala zbog ponašanja gosta u
vili.
Gost je dužan svaku štetu nastalu tijekom njegova boravka bez odgađanja prijaviti vlasniku
vile. Ako gost namjerno počini štetu, vlasnik vile i Agencija imaju pravo raskinuti ugovor o
najmu bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju gost je dužan napustiti vilu u roku
od 2 (dva) sata sa svim osobama koje borave u vili te gubi pravo na povrat novčanih sredstava
za neiskorištene dane rezerviranog termina.
X. NEZADOVOLJSTVO GOSTA
Ako gost smatra da vila nije dobro očišćena ili uoči kvar ili neku drugu nepravilnost ima
pravo vlasniku vile uputiti prigovor. Ako se prigovor odnosi na čistoću gost ga je dužan
uputiti bez odgađanja. Vlasnik vile će po prigovoru postupiti u primjerenom roku.
Gost je odgovoran da svojim ponašanjem ne uzrokuje štetu vlasniku vile, odnosno, da u
skladu sa svojim mogućnostima spriječi nastanak veće štete. Ako između stvarnog stanja vile
i onog objavljenog na web stranici vile ili Agencije postoji odstupanje, isključivo odgovornim
smatrati će se vlasnik vile.
XI. ODGOVORNOST AGENCIJE
Molo longo rental j.d.o.o. je turistička agencija čija je djelatnost posredovati u najmu
turističkog smještaja i boravka. Molo longo rental j.d.o.o. pruža usluge posredovanja
temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s vlasnicima vila te kao takva nije vlasnik niti snosi
vlasničke odgovornosti. Temeljem ugovora vlasnici vila obvezni su Agenciji dati potpune i

točne informacije o vili i svim relevantnim pojedinostima zbog čega snose punu odgovornost
prema gostima. Ako se rezervacija ili realizacija rezervacije smještaja ne može izvršiti
djelomično ili u cijelosti iz razloga koji su izvan kontrole i odgovornosti Agencije, poput
sudskog procesa vezanog uz vilu, faktičke nemogućnosti njezina korištenja, ponašanja
vlasnika ili sl., Agencija ima pravo otkazati rezervaciju te se ni u kojem obliku ne može
smatrati odgovornom. U takvim slučajevima Agencija ima pravo gostu ponuditi alternativni
smještaj.
U slučaju osnovanog prigovora gosta temeljenog na nepotpunim i pogrešnim informacijama
pruženim od strane vlasnika vile ili na nedostatcima smještaja u Objektu, Agencija će
temeljem opravdanog prigovora gostu ponuditi alternativni smještaj uz popust na cijenu
smještaja, sukladno smještajnim kapacitetima kojima raspolaže. Gost ima pravo na povrat do
tada uplaćenih novčanih sredstava ako Agencija i vlasnik vile nisu u mogućnosti ponuditi
alternativni smještaj ili ako ga gost odbije. U tim slučajevima Agencija nije dužna vratiti već
zaprimljenu proviziju dok je vlasnik vile obvezan gostu vratiti do tada zaprimljeni iznos
uključujući iznos provizije Agencije.
Ako se nezadovoljstvo gosta temelji na nedostatku smještaja u Objektu vlasnik vile će bez
odgađanja nastojati otkloniti nedostatak. Ako otklanjanje nedostatka nije moguće ili nije
moguće u razumnom roku, ili je gost zbog nedostatka već pretrpio štetu, vlasnik vile će gostu
nadoknaditi štetu sukladno prirodi nedostatka uz primjenu pravila Frankfurtskih tablica.
Prigovori u pisanom obliku šalju se na:
Trpimirova 1A, 51 000 Rijeka, Hrvatska, ili putem e-pošte na villas@mololongo.com
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Agencija na svojoj web stranici objavljuje isključivo one informacije o vilama koje su
pružene od strane vlasnika. Osim informacija koje se odnose na vile, sve ostale informacije,
multimedijski i digitalni sadržaji objavljeni na web stranici vile isključivo su vlasništvo
Agencije i kao takvi podliježu zaštiti zakonskih propisa s osnove autorskog i srodnih grana
prava.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na više jezika na web stranici vile i u slučaju bilo kakvih
nepodudarnosti između više verzija relevantnom će se smatrati ona objavljena na hrvatskom
jeziku.
Ugovorne strane prihvaćaju ove Opće uvjete slobodnom voljom i u svrhu ostvarenja
obostranih interesa te se obvezuje da će sve nesuglasice nastojati riješiti mirnim putem i
sporazumno. U slučaju sudskog spora, ugovorne strane suglasno utvrđuju nadležnost stvarno
nadležnog suda u Rijeci.